Informácie o spracúvaní osobných údajov
V súvislosti s nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov si plníme informačnú povinnosť v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov.

Prosím, prečítajte si nasledujúce informácie, ako spracúvame Vaše osobné údaje.

Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť NOVALIM, spol. s r. o. so sídlom Čárskeho 3466/1, 841 04 Bratislava, IČO: 30 775 230, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 1950/B.

Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje a aký je právny základ ich spracúvania?

Spracúvanie na základe zmluvy a predzmluvných vzťahov:
Vaše osobné údaje spracúvame v súvislosti s dodávkou našich produktov a sme oprávnení spracúvať ich na účely spracovania objednávky a dodávky tovaru bez Vášho súhlasu na základe predzmluvných a zmluvných vzťahov.

Osobné údaje získané od Vás vyplnením kontaktného formulára sú na účely predzmluvných vzťahov (napr. žiadosť o cenovú ponuku, žiadosť o bližšiu špecifikáciu poskytovaných služieb) a sme oprávnení spracúvať ich bez Vášho súhlasu.

Spracúvanie na základe súhlasu:
Vaše osobné údaje môžeme spracúvať len s Vaším súhlasom na účely zasielania bezplatného newslettera spoločnosti, prostredníctvom ktorého Vás môžeme informovať o našich novinkách a nových produktoch.

Registrácia pre partnerov na webe na účely vytvorenia Vášho zákazníckeho konta je možná len s Vašim súhlasom, pričom registráciu máte právo kedykoľvek zrušiť a Vaše osobné údaje budú zo systému vymazané. Osobné údaje získané vyplnením registračného formulára budú spracúvané na účely

Podobne ako iné webové stránky zhromažďujeme informácie, aby sme zvýšili vašu návštevu a poskytli viac individualizovaného obsahu. Rešpektujeme vaše súkromie a svoje informácie neposkytujeme nikomu, s výnimkou prípadov, keď sa to ukáže ako nevyhnutné.

Súhrnné informácie a informácie, ktoré vás osobne neidentifikujú, sa môžu použiť mnohými spôsobmi. Napríklad spoločnosť Novalim môže kombinovať informácie o vašich modeloch používania na webových stránkach s podobnými informáciami získanými od iných používateľov s cieľom pomôcť vylepšiť našu stránku a služby (napr. Zistiť, ktoré stránky sú navštívené najviac alebo aké funkcie považujú používatelia za najatraktívnejšie). Tieto informácie neobsahujú žiadne informácie o vás a nikomu neumožňujú identifikovať vás individuálne. Môžeme používať osobné údaje zozbierané na webových stránkach s cieľom komunikovať s vami o vašich predvoľbách registrácie a prispôsobenia; naše Zmluvné podmienky a Pravidlá ochrany osobných údajov; služby a produkty ponúkané alebo prostredníctvom webovej stránky; a ďalšie témy, o ktorých sa domnievame, že by vás mohli zaujímať. Osobne identifikovateľné informácie, ktoré spoločnosť Novalim získala, môžu byť použité aj na iné účely, vrátane, ale nie výlučne, správy webových stránok, odstraňovanie problémov, spracovanie transakcií elektronického obchodu a ďalšia komunikácia s vami.

Môžeme použiť osobné údaje, ktoré od vás zhromažďujeme, ako sú vek, pohlavie, záujmy, aktivity atď., Aby sme lepšie pochopili vaše správanie a poskytli vám najrelevantnejší obsah a reklamy. Tieto informácie používame na to, aby sme vám poskytli viac relevantných reklám, proces, ktorý je tiež známy ako remarketing.

Môžete napríklad vidieť určité reklamy na tejto webovej stránke alebo na iných webových stránkach v dôsledku skutočnosti, že sme zmluvne dohodli so spoločnosťou Google a inými podobnými tretími stranami, aby sme zacielili naše reklamy na základe informácií, ktoré sme zhromaždili, vrátane, ale nie iba automatizovanými prostriedkami , napríklad cookies.

Odstránenie automatizovaného zhromažďovania informácií môžete zrušiť zmenou predvolieb na adrese http://www.google.com/settings/ads.
Súhlas so spracúvaním osobných údajov máte právo kedykoľvek odvolať kliknutím na odhlasovaciu linku priamo v zaslanom e-maili v newsletteri (disclaimer), alebo poslaním požiadavky na e-mail: novalim@novalim.sk.

Aké subjekty majú prístup k Vašim osobným údajom?

Využívame služby externých sprostredkovateľov a tretích strán, napríklad na spracúvanie miezd našich zamestnancov, vedenie účtovníctva, zabezpečenie správy domén a webových stránok, IT služby (toto sú len príklady, doplniť podľa vašich reálnych podmienok). Pri všetkých dodávateľoch dbáme o to, aby postupovali v súlade s platnými zákonmi, boli viazaní mlčanlivosťou a vaše údaje spracúvali výlučne v rozsahu uzatvorených zmlúv a primerane ich chránili v súlade s požiadavkami GDPR a medzinárodných štandardov.

Akú dlhú dobu budeme uchovávať Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje budeme uchovávať počas trvania zmluvy a počas zákonmi stanovenej doby na ich archiváciu alebo na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu.

Osobné údaje získané vyplnením kontaktného formulára na účely predzmluvných vzťahov sa spracúvajú výhradne po dobu 1 roka a ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy, údaje budú zo systému vymazané.

Osobné údaje získané s Vašim súhlasom (na odber newslettera) sme oprávnení spracúvať na tento účel do odvolania súhlasu.

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Právo na prístup k osobným údajom:
Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe (osobe, ktorej osobné údaje spracúva) potvrdenie o tom, že spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, pričom dotknutá osoba má právo získať prístup k jej osobným údajom v rozsahu podľa článku 15 GDPR.

Právo na opravu osobných údajov:
Dotknuté osoby majú právo na opravu svojich osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné. Prevádzkovateľ musí žiadosti o opravu osobných údajov vyhovieť bez zbytočného odkladu.

Právo na vymazanie (zabudnutie):
Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje dotknutej osoby, ak:
• osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
• dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
• ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
• dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie,
• dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu a osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
• osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha,
• osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Žiadosť o výmaz môže dotknutá osoba podať aj v prípade, ak sú jej údaje nezákonne spracovávané a protiprávne v súvislosti s GDPR.

Žiadosť o vymazanie prevádzkovateľ neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné:
• na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,
• na splnenie zákonnej povinnosti,
• na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme,
• z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
• na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely,
• na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov:
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:
• dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
• spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
• prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
• dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú:
• len so súhlasom dotknutej osoby,
• na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
• na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby,
• z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

Právo na prenos osobných údajov:
Dotknutá osoba má právo získať svoje osobné údaje, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi (napr. pri zmene poskytovateľa určitej služby). Prevádzkovateľ je na základe žiadosti povinný umožniť prenos údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte (napr. XML alebo CSV).

Na koho sa môžete obrátiť v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Naša spoločnosť nemá vymenovanú zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov. Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, napíšte najskôr nám na: novalim@novalim.sk. Máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak predpokladáte, že došlo k porušeniu Vašich práv.